Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru predovšetkým potravín a doplnkov výživy medzi spoločnosťou Fytosal European Corporation s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a jej obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“).

I. Základné ustanovenia

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci:
Fytosal European Corporation s.r.o.
Aleja Slobody 15
026 01 Dolný Kubín
Slovenská republika
IČO: 44512384
DIČ: 2022714034
IČ DPH: SK2022714034
(ďalej len „Predávajúci“)

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, 011 79 Žilina
tel.: 041/763 21 30, 041/724 58 68

Kupujúci:
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom sa rozumie:
• osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
• osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
• osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predspiu.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim do internetového obchodu alebo zaslanie cenovej ponuky spotrebiteľovi, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho (potvrdenie objednávky) kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
Predávajúcí si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena, vlastnosti tovaru alebo dodacie podmienky. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúcí bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.
Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach predávajúceho www.sunroot.eu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

K uzavretiu a k následnému uskutočneniu plnenia zmluvy je potrebné, aby kupujúci poskytol predávajúcemu osobné údaje nevyhnutné pre naplnenie účelu zmluvy. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

III. Otváracia doba

Predávajúci prijíma elektronické objednávky prostredníctvom elektronickej pošty alebo internetového obchodu nepretržite. Prijaté objednávky budú spracované v priebehu troch pracovných dní od prijatia objednávky.
Telefonické a osobné objednávky a kontakt s predávajúcim je možný v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 16:00 alebo podľa osobitného dohovoru.

IV. Ceny

Kúpna cena tovarov je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Zb. z. dohodou zmluvných strán ako dohodnutá cena podľa aktuálnych cenníkov ak nie je dohodnuté inak. Informácia o platnej cene je uvedená v cenovej ponuke zaslanej kupujúcemu.
Cena uvedená v elektronickom obchode je cena aktuálna a platná.

V. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (poštovné, balné a pod.). Táto cena bude uvedená v potvrdení objednávky. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenia ponuky zo strany predávajúceho.
Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
• Elektronickou poštou na adrese sunroot@sunroot.eu
• Prostredníctvom elektronického obchodu na adrese www.sunroot.eu (ďalej len „e-shop“)
• Osobne u autorizovaného obchodného zástupcu
Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky elektronickou poštou alebo prostredníctvom e-shopu.

VI. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v originálnom obale, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od dátumu účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.
Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní (zákon č. 108/2000 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.
Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu..
Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na tovar, ktorý vzhľadom na svoju povahu nemôže byť vrátený alebo tovar, ktorý sa rýchlo kazí. Trvanlivé potraviny musia byť vrátené pred uplynutím dátumu minimálnej trvanlivosti.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

VII. Platobné podmienky

Akceptované spôsoby platby:
a) platba vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho
b) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
c) platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu), podľa osobitne dohodnutých podmienok.
d) platba platobnou kartou cez platobnú bránu Paypal
e) v hotovosti do pokladne Predávajúceho
V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu predávajúceho uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie príjmový pokladničný doklad alebo doklad z registračnej pokladne vystavený zákazníkovi predávajúcim, respektíve oprávneným prepravcom.

Detailné platobné podmienky sú uvedené v potvrdení objednávky.
Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

VIII. Dodacie podmienky

Zasielanie prepravnou službou – SR:
Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek v SR do 24 hodín od odoslania tovaru. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Konkrétne prepravné podmienky sú špecifikované v potvrdení objednávky.
Osobné prevzatie v prevádzke predávajúceho:
Len po osobitnom dohovore, v dohodnutom čase, väčšinou len pri objemných zásielkach.

IX. Reklamácie a záručná lehota

1. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie kartónu) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Nesprávne množstvo a zjavné vady tovaru pri dodávke je kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 48 hodín od prevzatia tovaru. V reklamácii je kupujúci povinný vady popísať, prípadne uviesť ako sa prejavujú a ak je to možné, priložiť fotografiu poškodeného tovaru. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

2. Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo, bez ohľadu na druh dodávaného tovaru, od zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa dodania tovaru. Právo odstúpiť od zmluvy však kupujúci nemá, ak je dodávaný tovar upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, alebo podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.
3. Právo vrátiť tovar podľa čl. IX. bod 1. a bod 2. musí kupujúci uplatniť u predávajúceho písomne najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty. Kupujúci je povinný tovar vrátiť nepoužitý, nepoškodený a v originálnom, neporušenom balení.
4. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie alebo dátum minimálnej trvanlivosti, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Potravinársky tovar si musí pri dodržaní podmienok správneho skladovania zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.
5. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, pričom ak to povaha tovaru umožňuje doklad o kúpe môže byť použitý namiesto záručného listu.
6. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, resp. potvrdením dodacieho listu. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci (reklamačné konanie, opravy a pod.). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci alebo obalu spôsobené jej obvyklým používaním.

X.Záverečné ustanovenia

Na všetky záležitosti, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.05.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

This error message is only visible to WordPress admins