Všeobecné obchodné podmienky

 • Základné údaje predávajúceho
  Fytosal European Corporation, s.r.o., Aleja slobody 15, 026 01 Dolný Kubín
  IČO: 44512384; DIČ: 2022714034; IČ DPH: SK2022714034
  Zápis: OR OS Žilina I., Odd. Sro., vložka číslo: 50416/L

  Bankové spojenie: VÚB, a.s.; číslo účtu: 2532446651/0200
Web: www.sun-root.com; e-mail: fytosal@fytosal.sk

 1. Definícia základných pojmov

2.1. Predávajúci – Fytosal European Corporation, s.r.o., Aleja slobody 15, 026 01 Dolný Kubín

2.2. Spotrebiteľ, zákazník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop predávajúceho a uzavrieť s ním kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez e-shop predávajúceho, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a odoslala záväznú objednávku.

2.3. Sprostredkovateľ – spotrebiteľ, ktorý tovar nakupuje za účelom ďalšieho podnikania (maloobchod, potravinárske prevádzky, stravovanie a pod.) a je zapísaný v Obchodnom registri SR, resp. v Živnostenskom registri SR.

2.4. Konečný spotrebiteľ – osoba nakupujúca výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

2.5. Registrácia – vyplnenie elektronického formulára obsahujúceho polia pre doplnenie údajov o spotrebiteľovi vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné a ich vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania služieb zo strany predávajúceho.

2.6. Objednávka – návrh kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim, ktorá je uzatvorená oznámením predávajúceho zákazníkovi o prijatí jeho objednávky.

2.7. Dopravca – prepravná spoločnosť, napr. Slovenská pošta alebo kuriérska služba.

2.8. Minimálna trvanlivosť – doba, počas ktorej si potravina uchováva svoje špecifické vlastnosti. V rámci tejto doby predávajúci zodpovedá za predávaný tovar a zákazník u neho môže reklamovať zistené nedostatky tovaru (pokiaľ dodržal všetky podmienky pre správne skladovanie ).

 

III. Objednávka

3.1. Zákazník si môže vybrať z dvoch spôsobov objednania tovaru:

3.1.1. Bez registrácie – prostredníctvom internetu vyplní elektronický formulár uvedený na internetovej stránke predávajúceho www.sun-root.com; vo formulári uvedie svoje kontaktné údaje: meno, plnú adresu, telefónne číslo a e-mail.

3.1.2. S registráciou – po vyplnení potrebných údajov v elektronickom formulári sa zaregistruje a pri každej nasledujúcej objednávke postačí vyplniť objednávkový formulár bez ďalšieho udávania osobných údajov. Sprostredkovatelia tovaru (obchodní partneri) sa registrujú povinne.

3.2. Na zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu bude zaslané potvrdenie o prijatí objednávky spolu s jej znením.

3.3. Náležitosti objednávky:

3.3.1. Údaje o spotrebiteľovi – obchodné meno firmy, resp. meno a priezvisko spotrebiteľa, prípadne meno a priezvisko osoby na mieste dodania, IČO a fakturačná adresa (neplatí pre konečného spotrebiteľa), adresa odberného miesta (dodania), kontaktné údaje (telefón, e-mail),

3.3.2. Informácie o tovare: presná špecifikáciu, t.j. názov tovaru, množstvo, cena,

3.3.3. Dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady ceny za tovar.

 1. Cena tovaru

4.1. Cena s DPH je vždy uvedená pri každom tovare a je platná v momente prijatia objednávky. Tovar bude zákazníkovi dodaný v platnej cene.

4.2. Znížená cena tovaru, ktorý je v akcii (označený „AKCIA“ alebo „ZĽAVA“), platí len do vypredania zásob tohto tovaru. Akcia je obmedzená množstvom daného tovaru. Pokiaľ si zákazník objedná väčšie množstvo tovaru so zníženou cenou, ako sú zásoby v sklade predávajúceho, predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť mu rovnaký tovar v bežne platnej cene alebo iný, podobný tovar. Takúto ponuku má zákazník právo odmietnuť.

4.3. Predávajúci si vyhradzuje právo upravovať ceny, informovať o nich zákazníkov prostredníctvom internetovej stránky alebo po predchádzajúcej dohode prostredníctvom e-mailu.

4.4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť údaje o tovare (najmä veľkosť balenia, hmotnosť, EAN kód a pod.) uvedené v cenníku.

4.5. Sprostredkovateľ má po predchádzajúcej vzájomnej dohode právo nakupovať u predávajúceho za veľkoobchodné ceny. Pred sprístupnením veľkoobchodných cien si predávajúci od sprostredkovateľa vyžiada potrebné doklady (kópie), najmä výpis z Obchodného resp. Živnostenského registra, osvedčenie o registrácii (DIČ, IČ DPH) a údaje pre bankové spojenie.

 

 1. Platobné podmienky
  5.1. Zákazník sa môže rozhodnúť pre tieto formy úhrady ceny za tovar:

5.1.1. Dobierka na adresu – platba za objednaný tovar bude uskutočnená na mieste prevzatia tovaru. Ako doklad o úhrade slúži potvrdenie od dopravcu (poštár, kuriér).

5.1.2. Internet banking – zákazník môže platbu vykonať s použitím svojej bankomatovej karty prostredníctvom služby PayPal.

5.1.3. Prevodný príkaz (faktúra) – sprostredkovateľ (obchodný partner) vykoná úhradu bankovým prevodom na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Tovar bude následne vydaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho, prípadne po prevzatí hotovosti.

5.2. Podmienky dodania tovaru a splatnosť faktúry je možné podrobnejšie upraviť na základe predchádzajúcej dohody.

5.3. Zásielka s objednaným tovarom vždy obsahuje daňový doklad a dodací list vo forme faktúry.

5.4. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do jeho úplnej úhrady spotrebiteľom.

 1. Dodacie podmienky

6.1. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke ako adresu dodania.

6.2. Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak bol predávajúci pripravený odovzdať zákazníkovi tovar na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase, resp. ak zákazníkovi umožní prevzatie tovaru a on si tovar neprevezme z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho.

6.3. V prípade neprevzatia tovaru zákazníkom je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od zákazníka náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

6.4. Objednávka sprostredkovateľa (spôsob a cena dodania, dodacia lehota) bude vybavená podľa vopred dohodnutých podmienok.
VII. Spôsob dodania tovaru a cena dopravy

7.1. Zákazník si môže zvoliť spôsob dodania tovaru:

7.1.1. Prostredníctvom služby Slovenskej pošty nasledovne:

a/  doporučený list 2 . trieda do 500 g = 1,60 € + dobierka na účet 0,80 €

b/  doporučený list 2 . trieda do 1 kg = 2,30 € + dobierka na účet 0,80 €

c/  doporučený list 2 . trieda do 2 kg = 3,30 € + dobierka na účet 0,80 €

d/  balík do 5 kg = 3,90 € + dobierka na účet 0,80 €

e/  balík do 10 kg = 4,90 € + dobierka na účet 0,80 €

f/ balík nad 10kg = 6,70 € + dobierka na účet 0,80 €
7.1.2. Prostredníctvom služby expres zásielka (kuriér) Slovenskej pošty v hodnote 6,70.- €.

7.2. Súčasťou cenníka uvedeného v čl. 7.1.1. a 7.1.2. je aj balné

7.3. Zákazník má právo vyzdvihnúť si tovar u predávajúceho aj osobne, v takom prípade mu predávajúci neúčtuje poplatok za dopravu. Na túto skutočnosť je zákazník povinný upozorniť predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 24 hodín od vystavenia objednávky.

 

VIII. Dodacia lehota

8.1. Objednaný tovar Vám bude zákazníkovi dodaný podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom čase, spravidla do 3–10 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy (potvrdenia objednávky).

8.2. Pokiaľ zákazníkom objednaný tovar nebude dostupný v sklade, predávajúci sa so zákazníkom skontaktuje prostredníctvom e-mailu a dohodne ďalší postup.

8.3. Predávajúci nie je zodpovedný za omeškanie dodávky tovaru spôsobené tzv. vyššou mocou (živelné pohromy, vojna, mobilizácia).

 

 1. Prevzatie zásielky:

9.1. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný zásielku i tovar vizuálne skontrolovať a pokiaľ nie je chybná alebo mechanicky poškodená, je povinný zásielku prevziať.

9.2. V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu zásielky alebo viditeľného poškodenia obsahu zásielky (vytečená tekutina a pod.) spíše pracovník pošty alebo vodič dopravcu za prítomnosti zákazníka záznam o poškodení zásielky (reklamačný lístok) a podpíše ho. Jednu kópiu reklamačného lístka si uschová zákazník. Ak takúto zásielku zákazník neprevezme, bude prepravcom vrátená predávajúcemu; následne sa predávajúci a zákazník dohodnú na spôsobe vybavenia reklamácie.

9.3. V prípade, že zákazník po prevzatí zásielky zistí chybu (napr. chýbajúce množstvo, poškodenie tovaru, dodávka iného tovaru ako bol objednaný), vyplní reklamačný lístok, ktorý odošle predávajúcemu spolu s dotknutým tovarom. Situáciu bude predávajúci riešiť podľa ustanovení o reklamácii.

9.4. Podpísaním dokladu o prevzatí zásielky súhlasí zákazník s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že zásielka je v poriadku a nebola dodaná mechanicky poškodená ani chybná.

9.5. Ak tovar nepreberie zákazník na mieste, teda na adrese, ktorú uviedol pre dodanie, alebo bezdôvodne odmietne od dopravcu prevziať tovar, preberá zodpovednosť za prípadné poškodenie tovaru, chýbajúce množstvo alebo chybnú dodávku na seba. Reklamácia v tomto prípade nebude zo strany predávajúceho uznaná a môže si voči zákazníkovi uplatniť aj nárok na náhradu vzniknutých nákladov.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

10.1. Odstúpiť od kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku) môže zákazník do 24 hodín od chvíle, ako bol predávajúcim informovaný o tom, že jeho objednávka bola prijatá na spracovanie. Po vyexpedovaní zásielky je zákazník povinný zásielku prevziať podľa ustanovení o prevzatí zásielky.

10.2. Ak zákazníkovi tovar nevyhovuje, má právo odstúpiť od zmluvy a tovar vrátiť predávajúcemu podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. do 7 dní odo dňa jeho prevzatia s nepoškodeným obsahom.
10.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy po prevzatí tovaru je zákazník povinný oznámiť predávajúcemu písomnou formou a zaslať tovar poštou ako doporučenú zásielku na predávajúceho. Zásielky vrátené formou dobierky predávajúci neakceptuje.

10.4. V oznámení o odstúpení od zmluvy je zákazník povinný uviesť číslo objednávky, dátum prevzatia zásielky, názov vráteného tovaru, číslo účtu alebo adresu na vrátenie peňazí, priloží kópie dokladov o úhrade tovaru a o jeho prevzatí (faktúra, dodací list). Oznámenie musí byť podané na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň danej lehoty (7 dní). Je nevyhnutné, aby bol tovar vrátený nepoškodený, v pôvodnom množstve a nepoužitý, pričom musí byť zachovaná primeranú starostlivosť o tovar. Predávajúci uvíta, ak zákazník uvedie aj dôvod vrátenia tovaru, nie je to však podmienka pre vrátenie peňazí.

10.5. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný tovar prevziať späť a vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru na adresu predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

10.6. Zákazník nie je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze, napr. potraviny v akcii, ktorým sa končí doba minimálnej trvanlivosti.

10.7. Ak sú zo strany zákazníka splnené všetky podmienky uvedené v čl. 10.1. – 10.5., predávajúci vykoná úhradu sumy na číslo účtu, ktoré zákazník uviedol v oznámení o odstúpení od zmluvy, prípadne poštovou poukážkou na ním uvedenú adresu.

10.8. Pokiaľ nemôže predávajúci reklamáciu alebo odstúpenie od zmluvy riadne vybaviť, bez odkladu oznámi dôvod zákazníkovi a navrhne riešenie; ďalej bude postupovať podľa dohody so spotrebiteľom.

10.9. Zásielky vrátené z dôvodu ich neprevzatia zákazníkom nebudú zasielané späť zákazníkovi; v takom prípade sa kúpna zmluva ruší. V prípade, ak zákazník sám prejaví záujem o opätovné zaslanie vráteného tovaru, má predávajúci právo žiadať od spotrebiteľa aj úhradu nákladov spojených s vrátením zásielky.

 

 1. Reklamačné podmienky

11.1. Reklamáciu na mechanické poškodenie obalu zásielky alebo na chybnú dodávku si môže zákazník uplatniť, pokiaľ zásielku prevezme.

11.2. Reklamáciu na kvalitu zakúpeného tovaru si môže zákazník uplatniť počas celej doby minimálnej trvanlivosti tovaru, najneskôr však v deň uvedený na obale ako dátum minimálnej trvanlivosti e-mailom na adresu fytosal@fytosal.sk .

11.3. Skutočný produkt a obrázok uvedený v e-shope predávajúceho sa môžu mierne odlišovať, čo však nemá vplyv na kvalitu tovaru. Táto odlišnosť nie je dôvodom na reklamáciu.

11.4. Postup vybavenia reklamácie bude určený po vzájomnej dohode v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami §619 – §627 Občianskeho zákonníka a u sprostredkovateľov v súlade s ustanoveniami § 409-470 Obchodného zákonníka v ich platnom znení ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

11.5. Zákazník si nemôže uplatniť reklamáciu na škody na tovare, ktoré vznikli na jeho strane neodborným zaobchádzaním, prirodzenými stratami alebo nedodržaním podmienok skladovania.

11.6. Reklamovaný tovar je zákazník povinný vrátiť späť v pôvodnom obale v čo najkratšom čase od zistenia nedostatkov a priložiť vyplnený reklamačný lístok, ktorý opatrí dátumom a podpíše. Je nevyhnutné uviesť najmä číslo faktúry resp. objednávky, druh reklamovaného tovaru, jeho množstvo, dôvod reklamácie a kópiu dokladu o zaplatení dopravy. Tovar musí byť zabalený do vhodného prepravného obalu, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Za takéto poškodenie tovaru predávajúci nezodpovedá.

11.7. O oprávnenosti a spôsobe vybavenia reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.

11.8. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník nárok na náhradu ceny za dopravu vo výške nutných nákladov na bezpečné doručenie (tieto náklady je nutné doložiť dokladom o tejto doprave).

11.9. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá zákazník nárok na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.

11.10. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní od prevzatia reklamácie.

11.11. Ak ide zo strany zákazníka o opakovanú neoprávnenú reklamáciu, môže to predávajúci považovať za zneužitie práv spotrebiteľa a uplatniť si právo na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.
XII. Ochrana osobných údajov

12.1. Ochrana osobných údajov sa riadi zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

12.2. Vyplnením a odoslaním objednávky udeľuje zákazník súhlas na zhromažďovanie a evidovanie jeho osobných údajov a údajov o jeho nákupoch. Tento súhlas má právo písomne odvolať na adrese predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu fytosal@fytosal.sk .

12.3. Údaje, ktoré zákazník poskytol predávajúcemu za účelom spracovania a uchovania, môže kedykoľvek zmeniť.

12.4. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať analýzy o správaní sa spotrebiteľov a návštevníkov jeho internetovej stránky. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje zákazníkov neposkytneme tretej osobe. Zákazník však musí vziať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytne v rámci sociálnych sietí alebo iných stránok, môžu byť použité treťou osobou a predávajúci za tieto informácie nenesieme zodpovednosť.
XIII. Záverečné ustanovenia

13.1. Obchodné podmienky platia pre všetky objednávky.

13.2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a sprostredkovateľmi sa aplikujú aj príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

13.3. Uzavretím kúpnej zmluvy vyjadruje zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že mal možnosť sa s nimi oboznámiť pred jej uzavretím. Obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a zákazníkom.

13.4. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť a ich aktuálne znenie zverejniť na svojej internetovej stránke www.sunroot.eu
Obchodné podmienky sú platné od 01.09.2015.